TRUSAICHE PANNAL MHEADHANAN GÀIDHLIG NA h-ALBA | SCOTTISH GAELIC MEDIA PANEL RECRUITER
5 January 2022
Salary:£19,000 - £20,000 (Co-ionann ri làn-ùine) A rèir sgilean agus eòlais | £19,000 to £20,000 (full time equivalent) Dependent on skills and experience
Location:Stèidhichte san dachaigh, bidh beagan siubhail a dhìth | Home based role, some travel will be required
Job Type:Maireannach, làn-thìde (uairean pàirt-thìde no obair cho-roinnte rim faotainn, bruidhnibh rinn) | Permanent, full-time (part time hours or job share roles available, please speak with us)
Working Hours:37.5 uair a thìde bho Dhiluain gu Dihaoine, dh’fhaodadh gum bi uairean a bharrachd a dhìth | 37.5 hrs across Monday to Friday, additional hours may be required
Start Date:Cho luath ’s a ghabhas | ASAP
How to apply:

Gus tagradh a dhèanamh, feumaidh tu ar foirm tagraidh a lìonadh. Chan eil sinn a’ gabhail ri CVan. Cuiribh a-steach litir còmhdaich sgrìobhte ann an Gàidhlig na h-Alba a tha a’ mìneachadh an adhbhair a tha ùidh agad san dreuchd seo. Bu chòir don seo a bhith a’ gabhail a-steach an fhiosrachaidh a tha thu a’ toirt seachad ann am Beurla san earrainn fiosrachaidh den fhoirm tagraidh. Cuir an fhoirm tagraidh agad air a lìonadh gu careers@trpresearch.com. Ceann-latha deireannach airson tagraidhean air 19/01/2022. 

To apply you will need to complete an application form and provide a covering letter written in Scottish Gaelic explaining why this role is of interest to you. This should include the information you give in English in the supporting information section of the application form. Please no CVs. Please send your completed application form to careers@trpresearch.com . Full details of the job role can be found below. Closing date for applications is 19/01/2022 

Thoir an aire gu bheil sinn gu làithreach, mar thoradh air Covid-19, a’ ruith ar n-agallamhan uile air a’ fòn agus gairmean bhidio. | Please note that due to Covid-19, we are currently conducting all our interviews via telephone and video calls.